Skoler

Samarbejdende danske musik- og kulturskoler:

Hjørring Musiske Skole  /  Læs mere om YoungCare Orkester, Hjørring

Skanderborg Kulturskole / Læs mere om Sistema Højvangen, Skanderborg

Køge Musikskole

Bornholms Musikskole

Aarhus Musikskole  /  Læs mere om MusikUnik, Aarhus

Rødovre Musikskole  /  Læs mere om MusikUnik i Rødovre

YoungCare Orkester, Hjørring

YoungCare Orkester (YCO) er et bredt forankret socialt musikprojekt for børn i Hjørring Vestby. Projektet har været i gang siden januar 2012 og har til formål at støtte børn i at opnå et stærkere netværk og større selvværd gennem musisk engagement i fælles­skab med andre børn.

YCO har været en stor succes. Ikke kun musikalsk, men også hvad angår børnenes personlige udvikling, hvor der er sket tydelige fremskridt – både i forhold til selvværd og sociale kompetencer.

Baggrund
YCO bygger på grundelementerne fra El Sistema i Venezuela, hvor Social­ministeriet i 1975 startede et omfattende socialt musisk projekt, der i dag er kendt over hele verden.

Det metodiske argument for at bruge musikken som redskab til at skabe posi­tiv forandring hos børnene er, at musikken giver børnene succes­oplevelser på et område, hvor de ikke har oplevet nederlag. Det er motiverende for børnene at opleve omgående positiv feedback på deres indsats, og befordrende for koncentrationen i læringsprocesser og forberedelse, at belønningen, i form af den positive feedback, er betinget af børnenes egen indsats.

Bredt samarbejde og frivillige mentorer
I Hjørring er det både Hjørring Musiske Skole, Lundergårdskolen, Børne- og Ungehuset Lundergård og Hjørring Sundhedscenter (’Sundt Samspil’), der samarbejder omkring projektet.

Et utrolig vigtigt element i YCO er orkestrets mentorer, som er frivillige musikere fra lokale amatørorkestre, der følger børnene personligt og spiller sammen med dem.

Målgruppe
Der er plads til ca. 20 børn, og målgruppen er børn i Hjørring Vestby i alderen 6 til 12 år. Der er lige mulighed for deltagelse uanset køn og etnicitet, og der kræves ingen særlige musiske evner eller forkundskaber for at kunne deltage i projektet.

Aktiviteter / voksenstøtte
Deltagelse i YCO er gratis, og børnene får hver uge undervisning på deres instrument og deltager også ugentligt i sammenspil. Instrumental­undervisningen giver optimale betingelser for at møde barnet, hvor det er, og følelsen af at mestre er et godt fundament for skabelsen af identitet. Musikudfoldelse sammen med andre er i sig selv inkluderende og giver – når det lykkes – et direkte sanseligt indtryk af fællesskab, ansvar og anerkendelse.

Én lørdag hver måned mødes børnene med mentorer fra lokale amatør­orkestre. Udover orkesterspil rummer spil-sammen-lørdagene dans, leg, hygge og fællesspisning. Udgangspunktet er anerken­delse og accept fra de voksne, og barnet får mulighed for tilgang til nye miljøer, det ellers ikke ville møde, og udvikling af social kompetence, der i dette projekt er vigtigere end de musiske færdigheder.

To gange om året tager YCO af sted på camps, hvor børnene får spillet en masse og også lærer om madlavning, teamwork mm.

I det daglige understøtter lærere fra skolen og pædagoger fra fritids­hjem­met kommunikationen med familierne og de yder en vigtig støtte i forhold til bl.a. fremmøde og øvning.

Sundhedscenteret har fokus på familiernes trivsel generelt og støtter op om spil-sammen-lørdagene med aktiviteter og mad. Sundhedscenteret har også bidraget til særlige arrangementer og til tøj og udflugter til børnene.

Kontakt
YoungCare Orkester Hjørring
Hjørring Musiske Skole
Dronningensgade 12
DK-9800 Hjørring
(+45) 7233 4344
Projektleder Leif Jakobsen, (+45) 4122 4348, leif.jakobsen@hjoerring.dk
Kulturskoleleder Christian Larsen, (+45) 7233 4332 / 2622 1122, christian.larsen@hjoerring.dk

Sistema Højvangen – musik i fællesskaber

Sistema Højvangen er et samarbejdsprojekt, forankret i bydelen Højvangen i Skanderborg.
Samarbejdspartnere i projektet:
Projekt Højvangen  www.projekthojvang.dk
Dagtilbud Højvangen, https://skanderborg.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.A&t=area

Niels Ebbesen Skolen www.nes-skanderborg.skoleintra.dk
Skanderborg Kulturskole. www.skanderborgkulturskole.dk

I Højvangen i Skanderborg er der et boligområde med ca 1200 indbyggere som er socialt, mentalt og fysisk isoleret fra resten af Skanderborg By. Denne del af Højvangen er pt. kategoriseret som et særligt udsat boligområde, hvorfor der er fokus på at skabe en positiv udvikling i området. Sistema Højvangen bygger på en tænkning omkring social og faglig udvikling gennem musik. Nærværende projekt er unikt i Danmark pga. et tæt samarbejde mellem dagtilbud, boligforening, folkeskole og kulturskole.  Konkret søges der gennem musikundervisning og sammenspil at øge det enkelte barns sociale og faglige kompetencer. Projektet er inspireret af det venezuelanske projekt “El Sistema”, hvor man i snart 40 år har forbedret vilkårene for utallige børn og unge, gennem undervisning i musik.

Forskningsbaseret evaluering (London: Lewis et al 2011 / Liverpool: Burns& Bewick 2013) har omhyggeligt dokumenteret væsentlige resultater for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, for inddragelse af familierne samt for de involverede skoler og deres relation til det omliggende samfund.

Indhold
Sistema Højvangen starter i dagtilbuddets storebørnsgruppe. Børnene får musikundervisning ugentligt i et samarbejde mellem dagtilbuddets pædagoger og kulturskolens undervisere. På Niels Ebbesen Skolen deltager  i øjeblikket 20 børn fra 0 klasse og 80 børn fra 1. klasse. I et samarbejde mellem pædagoger, lærere, kulturskole-undervisere og forældre får børnene derved mulighed for at få et fællesskab omkring glæden ved musik. Børnene stifter bekendtskab med sang og bevægelse, violinundervisning samt orkesterleg. Børnene bliver styrket i evnen til at lytte og til at indtage forskellige roller. Ved at præsentere børnene for et nyt læringsrum udvikler de deres evne til at omstille sig til nye eller andre læringssammenhænge

Projektet udvikles løbende, så alle børn, der bor i skoledistriktet fra førskolegruppen i børnehaverne til 2. klasse på NES deltager i løbet af 2014 og projektet udvides i de følgende år med et klassetrin af gangen. Vi ønsker på denne måde at styrke almenområdet med særligt fokus på sårbare børn.

Sistema Højvangen fokuserer på strygere, i første omgang på violiner, og alle børnene får et forhold til violinen, kan holde den rigtigt, kender strengenes navne, kan bruge buen og spille enkle toner/grundtoner. Der benyttes også andre instrumenter som xylofoner, trommer  m.v. I børnehaven bygger børnene deres egen violin af papmaché som de selv kan dekorere. Med disse instrumenter leges orkesterleg, men der er også et antal ”rigtige” violiner i børnehaven og børnene får gruppeundervisning på violin.

I 0. klasse og 1. klasse benyttes ikke papmachevioliner. Alle børnene i 0 klasse får tilbud om at tage en violin med hjem, og i 1. klasse er der desuden mulighed for ekstra gruppeundervisning i violin. Fra 2. klasse ( august 2014)  introduceres cello og bas som instrument i Sistema Højvangen og fra 3. klasse introduceres træblæsere ( tværfløjte og klarinet). Al undervisningen i Sistema Højvangen foregår som gruppeundervisning, fra små grupper på 4 – 8 børn til  store grupper på 25 – 60 børn. Ønsker forældrene 1:1 undervisning af deres børn kan de tilmelde børnene til kulturskolen på almindelige vilkår.
Der arbejdes med musikforståelse, føre/følge – dirigentleg, orkesterforståelse, noder og rytmer, musikalske begreber, samarbejde, komposition, rumlig forståelse og motorik. Det vokale står centralt i undervisning – børnene synger rigtigt meget.  Der benyttes også visuelle redskaber , hvor børnene tegne og maler og på den måde får stimuleret deres kreativitet og forståelse. Læringen foregår ugentligt i de lokale børneinstitutioner, på skolen og i et lokalt beboerhus.

Månedligt mødes børnene i et større og alternativt læringsrum.  Der afholdes et antal årlige Vennedage hvor børnene får mulighed for at spille for forældre, og hvor der også kan afholdes forældreworkshops. Desuden inviteres børnene til større koncerter, både som publikum men også som deltagere.

Projektet fokuserer på længere sigt på udvikling på tre niveauer – det enkelte barn, familien og lokalsamfundet.
Vision:
Sistema Højvangen udvikler det enkeltes barns sociale og faglige kompetencer i et fællessskab omkring glæden ved musik. Det styrker barnets selvværd og selvtillid. Det enkelte barn skal mestre sociale og faglige strategier, der gør det i stand til at indgå i og bidrage til andre fællesskaber.

Organisering
Sistema Højvangen er organiseret ved en styregruppe bestående af kontraktholdere for Niels Ebbesen Skolen, Kulturskolen og Dagtilbud Højvangen. I styregruppen deltager desuden projektleder, som stilles til rådighed for projektet af Projekt Højvangen. Lederen af kulturskolen er projektansvarlig for projektet.
Der er etableret et antal flerfaglige læringsteams bestående af pædagoger, lærere og musiklærere der tilrettelægger og afvikler den daglige undervisning.

Yderligere information
Projektleder:
Louise Buch Viftrup, Projekt Højvangen louise@projekthojvang.dk

Projektansvarlig:
Julie Heebøll Clausen, Skanderborg kulturskole julie.heeboll.clausen@skanderborg.dk
Se billeder og historier fra undervisning på www.facebook.com/sistemahojvangen

 

MusikUnik, Aarhus

Musik skaber liv, musik skaber glæde. Musik er et godt udgangspunkt for samvær og fællesskab. Derfor skal der spilles musik – masser af musik!

MusikUnik er inspireret af El Sistema, der er et venezuelansk musikalsk system, som efterhånden har 30 år på bagen. El Sistema tog sin begyndelse i de fattigste områder i Venezuelas hovedstad, Caracas, og havde til formål, at skabe et musikalsk fællesskab, som kunne give børn og unge fra socialt og økonomiske dårligt stillede familier, bedre muligheder for at skabe andre løbebaner i deres voksne liv. El Sistema er for indeværende et attraktivt og opsøgt tilbud, og en national stolthed, og en stor del af El Sistemas omkostninger finansieres af staten.

Nøglefaktorerne i El Sistema er en kontinuerlig praksis, forældresamarbejde, hvor forældrene styrkes i deres rolle, ved at give støtte og opmuntring til deres barn. Sidst men ikke mindst er El Sistema rollemodeller, som selv har brugt El Sistema til at bane deres vej frem i livet, og som vender tilbage for at undervise nye børn. Endvidere er der en stærk passion, engagement og tro omkring El Sistema.

Disse nøglefaktorer inkorporeres også i MusikUnik, som passer til den kontekst MusikUnik fungerer i her. MusikUnik er et projektforløb/tilbud rettet mod børnehaver samt folkeskolen og er tænkt som et sammenhængende forløb, hvor der er genkendelige forløb mellem undervisningen i børnehaver og på skoler. Målet er at musik skal ”fylde” på skolerne og udgøre et attraktivt karaktertræk ved skolen!

MusikUnik vil med musikken som redskab give børn og unge mulighed for at bryde negative cirkler og finde nye livsvilkår og indgå i et stærkt, genkendeligt og åbent fællesskab. Der stilles høje mål – både kunstnerisk og teknisk. Ambitioner og potentialer tages alvorligt. Musik-undervisningen skal samtidigt fremme og optimere børnenes muligheder for tilstedeværelse, social deltagelse, selvværd og faglig læring. Derfor er det også kvalificerede musikundervisere der, som forestår undervisningen.

MusikUnik arbejder med en stærk vilje til at lykkes og med tre ligeværdige dele:

  • Kontinuerlig praksis – der skabes sammenhæng og genkendelighed mellem forløb i børnehaven og folkeskolen ved at arbejde med samme sange, Mussi, som central figur.
  • Rollemodeller – børnene skal kunne spejle sig i ældre elever, som er blevet Musikunikket, dygtige elver fra Aarhus Musikskole, Aarhus Symfoniorkester via koncertoplevelser og andre arrangementer.
  • Forældresamarbejde – fælles oplevelser, hvor de ser hvad deres børn lærer og laver, cafearrangementer og hjemmeside.

Kontakt
Bjørg Lindvang
Underviser på Aarhus Musikskole
Mobil: 61 68 63 89
E-mail: blindvang@yahoo.dk

Lars-Ole Vestergaard
Leder på Aarhus Musikskole
Telefon: 89 40 99 23
E-mail: love@aarhus.dk

MusikUnik, Rødovre

Rødovre Musikskole startede 1/8-2013 et Musik Unik-projekt på den lokale Hendriksholm Skole. Musik Unik er her et gratis musikalsk tilbud til 15 udvalgte elever pr. årgang på Hendriksholm Skole i Rødovre Kommune på baggrund af et ønske om at styrke deres selvværd, løfte deres sprog, udvikle deres motorik, og/eller styrke dem socialt. I øjeblikket foregår undervisningen i 0., 1. og 2. klasse. I 2. klasse får alle elever på lånebasis tildelt et blæseinstrument, som de undervises i af musikskolens lærere med henblik på at deltage i sammenspil to gange pr. uge.

En skoleuges musiktilbud for Musik Unik-eleverne indeholder typisk orkester på dag 1, orkesterinstrument-undervisning på dag 2 og musikundervisning med to lærere samt orkester på dag 3.

I 0.- og 1.-klasserne modtager eleverne ikke instrumentalundervisning, men undervises i rytmik, sang, etc. som forberedelse til 2. klasse, hvor de får et instrument i hånden. Principielt kunne eleverne selvfølgelig godt starte med instrumentalundervisning fra 0. klasse, men blæseinstrumenternes størrelse sætter i mange tilfælde en begrænsning.

Der er knyttet 3 instrumentallærere på projektet samt en sanglærer, som også underviser i rytmik. Den daglige drift varetages af en af lærerne.

Mentorer
Eleverne deltager tidligt i forløbet i interne og eksterne koncerter. Til at støtte dem både i prøveforløbet og til koncerterne medvirker medlemmer af det lokalt forankrede Rødovre Koncert Band som mentorer. Mentorernes funktion er både at indtage funktionen som voksen rollemodel og som musikalsk støtte, og de udgør en central del i den pædagogiske tankegang bag Musik Unik. Til de fleste koncerter er det Rødovre Concert Bands dirigent Jørgen ”Misser” Jensen, som leder musikken.

Kontakt
Tormod Vinsand
Musikskoleleder
Rødovre Musikskole
Rødovrevej 360
2610 Rødovre
Email: cn21007@rk.dk
Tlf. 36377668